REGULAMIN 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez  LUNULA z siedzibą w Ełku, za pośrednictwem strony internetowej www.lunula.org (zwanego dalej: „Stroną”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Monikę Kalinowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LUNULA z siedzibą w Ełku usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

1 Definicje

1.Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towar określonej w zamówieniu.

3.Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towaru.

4.Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony.

5.Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6.Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

8.Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Strony.

9.Sprzedawca – Firmę LUNULA Centrum Kosmetyczne dla Profesjonalistów Monika Kalinowska z siedzibą w Ełku (19-300), ul. Wojska Polskiego 44/ U4,

NIP: 8481805134, REGON: 362562170, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: lunula.centrum@gmail.com, będącą jednocześnie właścicielem Strony.

10.Strona – oznacza strony internetowe działające w domenie www.lunula.org.

11.Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

12.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Conotoxia Sp. z o.o.  

 

 

2 Postanowienia ogólne

1.Wszelkie prawa do Strony, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.Strona jest udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie treści reklamowych towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

4.Zabronione jest wykorzystywanie  Strony przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

3 Korzystanie ze Strony

1.Korzystanie ze Strony  oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie.

2.Korzystanie ze Strony odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3.Klient, korzystając ze Strony nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Strony.

4.Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Strony  lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

5.Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Strony wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

6.Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

4 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

1.Informacje zawarte na Stronie stanowią ofertę Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.Klient może zamawiać na Stronie  przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

3.Klient kompletuje listę zakupów, wybierając Towar. Klient po skompletowaniu całości , akceptuje listę zakupów przez wysłanie listy zakupów do Sprzedawcy. Wysłanie listy następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką listy do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów.

4.Wysłanie listy stanowi przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy.

5.Po przesłaniu listy zakupów, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia i informuję Klienta telefonicznie bądź mailowo o dostępności towarów i sposobach dostawy przez Sprzedawcę zamówienia. Z tą chwilą zawarto zostaje Umowa sprzedaży.

6.W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta, jego realizacja okaże się niemożliwa, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

 1. a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
 2. b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
 3. c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).

7.Ceny na Stronie  zamieszczone przy danym Towarze:

 1. a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
 2. b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany po przesłaniu listy zakupów;
 3. c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

8.Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie w momencie akceptacji listy zakupów przez Klienta.

9.Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w wiadomości mailowej wysyłanej po zatwierdzeniu dostępności towarów z listy zakupów

10.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

 1. a) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia dostępności towarów);
 2. b) tradycyjny przelew bankowy na konto, które zostanie podane w mailu potwierdzającym dostępność towarów
 3. c) darmową dostawę przez przedstawiciela handlowego Sprzedawcy , termin dostawy zostanie ustalony z Klientem mailowo lub telefonicznie
 4. d)           Dostępne formy płatności:

 Karty płatnicze:

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro

czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

11.Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

12.Zamówiony Towar jest dostarczany do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

13.Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

14.Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczany Towar.

15.W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

5 Reklamacje

1.Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 30 dni od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

2.Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonego przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3.Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowanego Towaru należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy.

4.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

5.Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje imię i nazwisko oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

6. Rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od Umowy sprzedaży

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Sprzedawca wysyła mailowo dla Klienta po uprzedniej prośbie o wysłanie.

2.W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3.Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.

4.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w przypadku skorzystania przez niego z Towaru zgodnie z postanowieniami §4 ust. 2 i §4 ust. 3, przed upływem 10 dni od daty Dostawy Karty.

7 .Zwrot należności

1.Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku:

 1. a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
 2. b) odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z §6 Regulaminu;
 3. c) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §5 Regulaminu.

2.Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:

 1. a) w przypadku zapłaty „za pobraniem” na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
 2. b) w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

3.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa w §7 ust. 2 powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

8. Odpowiedzialność

1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

3.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

4.Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

10 Dane osobowe i pliki „Cookies”

  Polityka prywatności serwisu www.lunula.org

1.Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis. 

2.Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest 

Lunula Centrum Kosmetyczne dla Profesjonalistów Monika Kalinowska  z siedzibą w Ełku, ul.Wojska Polskiego 44/U4   KRS……..  NIP8481805134 REGON 362562170

3.W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4.Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

poprzez gromadzenie plików “cookies” 

6.Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

7.Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

8.Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

9.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10.W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis strony www.lunula.org Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

11.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Strony i nie zawierają danych osobowych Klientów.

12.Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

13.Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych  na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies” w celu:

 1. a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
 2. b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

14.Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych.

11.Rozwiązanie umowy

(nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

1.Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2.Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

12. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1.Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie.

2.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony.

3.Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na Stronie Głównej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej  przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych.

4.Wszystkie zamówienia przyjęte przez Stronę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

5.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6.Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.07.2017.

Shopping Cart